Instrumental waltz ‘Harmonika valcek’ by Janko Golob (Kvintet ┼átatenberg from Germany).